Koncept Pracownia Urbanistyczna jest dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się projektowaniem urbanistycznym. Pracownia założona została przez Michała Chlebowskiego, doświadczonego urbanistę, wpisanego na listę członków Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów pod numerem Z-561.

Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego pozwala na skuteczne przewidywanie i rozwiązywanie problemów projektowych. Ponadto, w zależności od wyzwań jakie stawiają nowe projekty, pracownia współpracuje ze specjalistami oraz ekspertami wielu branż, dzięki czemu kolejne zlecenia realizowane są terminowo i na najwyższym poziomie.

Pracownia oferuje Państwu kompleksowe opracowanie:

- projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- prognoz oddziaływania na środowisko dla planów miejscowych oraz studiów, 

- prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- podstawowych opracowań ekofizjograficznych,

- wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

- analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin oraz miast, zawierających ocenę aktualności obowiązującego studium oraz obowiązujących miejscowych planów,

- opinii i ekspertyz w zakresie prawa miejscowego,

- koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze szczegółowym bilansem podziału,

- analiz przydatności terenów inwestycyjnych,

- wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z pełną obsługą złożonego wniosku,

- wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z pełną obsługą złożonego wniosku lub uwagi,

- wniosków o wydanie wyrysu i wypisu z obowiązującego mpzp oraz suikzp.